About

Doelstelling:
Onze vereniging wil activiteiten die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in en rond Egmond-Binnen ontwikkelen en stimuleren. Bovendien is de vereniging binnen haar mogelijkheden en middelen betrokken bij activiteiten die zijn gericht op de bevordering van samenwerkingsmogelijkheden tussen burgers – zowel individueel als in groepsverband – en kiezen wij voor samenwerking met organisaties die dezelfde doelen nastreven. Wij behartigen de directe en indirecte belangen van het dorp bij overheden en andere instanties. Wij staan voor een actieve vorm van samenwerking tussen de gemeente Bergen en de bewoners van Egmond-Binnen met als doel het verbeteren dan wel in stand houden van de leefbaarheid in en rond de woonwijken van het dorp en het landelijk gebied.

Activiteiten:
De activiteiten worden door vrijwilligers ingevuld. Het aanbod is dus geheel afhankelijk van mensen die zich daar belangeloos voor willen inzetten. Wij proberen onze doelstellingen onder meer in te vullen en te bespreken tijdens de ledenvergadering, die meestal in het voorjaar wordt gehouden. Er is periodiek overleg met de wijkwethouder(s) van de gemeente Bergen, frequent overleg met de gemeentelijke wijkcoördinator en ad hoc overleg met overige overheid- en semioverheidsinstellingen. Ook vindt er geregeld overleg plaats met ondernemers, verenigingen en andere doelgroepen binnen Egmond-Binnen.